SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. ÚVOD

Provozovatelem obchodu na www.goldorin.cz

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1.PRODÁVAJÍCÍ:

Zlatnictví GOLDORIN, Skupova 2302/86 , Most, 434 01

IČO:03841529  

DIČ:CZ03841592  JSME PLÁTCI DPH!!

2. KUPUJÍCÍ:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému www.goldorin.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží, atd.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. Zlatnictví Orin se zavazuje, že osobní údaje neposkytne jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. ZÁVAZEK PRODÁVAJÍCÍHOProdávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. ZÁVAZEK KUPUJÍCÍHOKupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. PŘEDMĚT KOUPĚPředmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané dodací lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na www.goldorin.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. OBJEDNÁVKA

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do www.goldorin.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžik, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedená v odst. 2.b)b) ze strany kupujícího, jen do doby ověření(viz poslední věta odstavce 2. čl. II.) a následného potvrzení objednávky prodávajícímc) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejdéle do 14 dnů od o té chvíli, kdy se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

ZASLÁNÍ 3D NÁVRHU KE SCHVÁLENÍ - Jakmile víme, jak by měly vaše prsteny vypadat a jakou máte představu o ceně, vypracujeme pro vás vizualizaci prstenů ve 3D modelovacím programu a zašleme vám ji k odsouhlasení spolu s cenovou nabídkou.Složená závazná záloha na grafické návrhy je v případě zrušení zakázky NEVRATNÁ!

3. ZPŮSOB PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. ÚLOŽNÍ DOBA, ČÁSTEČNÉ PLNĚNÍ

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.

5. DOPRAVA

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, osobního odběru).

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA PŘEDMĚTU KOUPĚ

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.goldorin.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVY

Ke kupní ceně do 2.000,- bude připočten poplatek 100,– Kč za poštovné a balné. U zboží s cenou vyšší, než 2.000,- Kč hradí poštovné a balné prodávající

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. KUPUJÍCÍ

Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 1829 a násl. Občanského zákoníku. Pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu dle OZ č. 89/2012 sb. v platném znění.

2. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. OZNÁMENÍ VADY

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zanikají.Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu.. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav nebo u jiných odborně způsobilých osob.

634/1992 §14

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

3. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. POZÁRUČNÍ SERVIS

Na zboží koupené v našich obchodech poskytujeme plný záruční i pozáruční servis.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 sb. v platném znění. Smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 01.1.2014.

X. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující v systému ww.goldorin.cz klikne na odkaz „OBJEDNAT“ umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

§ 14

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

 

 Zaslaní návrhu ke schválení 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

info